Logo

Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot figyelmesen olvassa át, és ha annak tartalmával nem ért egyet, a Honlapot ne használja. Amennyiben a Weboldalt használja, úgy tekintjük, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, megértette, és az abban foglalt rendelkezéseket elfogadta.

A Hunflex Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő ) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, az Európai Parlament és a Tanács (eu) 2016/679 rendelete(2016. április 27.), a továbbiakban : GDPR és az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény- megtartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre, és az adatvédelemre .Az adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési irányelveinek megváltoztatására, ha azt technikai, vagy jogszabályi változás szükségessé teszi.

A fő tevékenységére irányadó főbb jogszabály :a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet.

I. Az adatkezelő

  • Név: Hunflex Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhely: 3519 Miskolc, Brassói utca 13. (Arany Corvin Üzletház)
  • Telephely: telephelye :3525 Miskolc, Arany J. utca 11-13. 1. em. 127. (Arany Corvin Üzletház)
  • Cégjegyzék szám: 05-09-021068
  • Telefonszám: +36703185810
  • E-mail cím: hunflexkft [kukac] gmail.com
  • Adatvédelmi tisztviselő (DPO): nincs
  • Adatvédelmi felelős: Tóth József

II. Az adatkezelés célja, jogalapja

Mint munkáltató ill. számlát kiállító : a munkavállalójának a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben meghatározott , illetőleg a természetes személy- ügyfelek részére kiállított számláknak a számvitelről szóló 2000.évi C. törvényben meghatározott személyes adatainak kezelése ill. továbbítása az adatfeldolgozó (könyvelési iroda :Entercont Kft.) részére , e törvényben meghatározott célból( GDPR 6.cikk (1) bek. c.). Az adatkezelés célja a munkaviszony létesítése,teljesítése és megszüntetése , bérszámfejtés.
Mint munkaközvetítő: a munkakeresőkkel megkötött szerződések alapján az érintettek kiközvetítése holland munkaerőkölcsönző-cégek számára ( GDPR 6.cikk (1) bek. b) pontja ). E szerződések arra irányulnak , hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából, a magyar állampolgárok külföldre, közvetítését is.

III. A kezelt adatok köre

mint munkáltató : a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény szerint : név,születési név, anyja leánykori neve, születés helye és ideje, családi állapot, adóazonosító jel, TAJ-szám, lakcím , fizetés és bérszámfejtési adatok, munkaszerződéssel kapcsolatos adatok és információk, eltartottak vagy más kedvezményezettel kapcsolatos információk (hozzátartozók személyes adatai ) .
Mint munkaerő-közvetítő : név, telefonszám, e-mail cím, végzettség, milyen munkakörben helyezkedne el, milyen a gyakorlata e munkakörben, van e jogosítványa, saját autója , holland adószámmal, munkavédelmi és munkabiztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik-e , önéletrajzi adatok. Csak olyan személyes adatokat kezel ( rögzít, nyilvántartásba vesz, felhasznál), amelyekre a munkát keresők alkalmasságának a megítéléséhez szükség, illetve amelyek a keresett munkával közvetlen összefüggésben vannak ( a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. e) pontja alapján ). Amennyiben az ehhez szükséges személyes adatok kezeléséhez nem járul hozzá az érintett, úgy a cél elérhetősége – a munkaerő közvetítés eredményessége – kevésbé biztosított.

IV. A társaság honlapja:

Az adatkezelő a társaság honlapján – hunflex.hu – személyes adatot nem gyűjt, cookie-kat nem használ.

V. Az adatkezelés időtartama

Mint munkáltató , a munkavállaló személyes adatait, munkaügyi iratait (így például a biztosításra és járulékfizetésre vonatkozó adatokat is), nem selejtezi, megőrzi azokat.
Mint munkaerő-közvetítő : a munkaerő-közvetítő szerződés teljesítéséig ill. az érintett hozzájárulásuk alapján újabb ,hasonló munkakör közvetítése céljából az érintett hozzájárulásának visszavonásáig .

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bek. c) ill. az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

VI. Hozzáférés az adatokhoz

A személyes adatokat adatkezelő csakis az érintett jogszabályok ( jelen esetben az Mtv.és a számvitelről szóló tv.,a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet) teljesítése érdekében , ebből a célból adja tovább az adatfeldolgozójának.

VII. Adatfeldolgozók igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

a munkavállaló bejelentésével, bérszámfejtésével kapcsolatos és természetes személy- ügyfelek részére kiállított számláknak – a tájékoztatóban a kezelt adatok körében megjelölt személyes adatok -adatfeldolgozását végzi .
Az adatfeldolgozó megnevezése: Entercont Kft.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Telefonszám: +36-46- 353-662,honlap : http://entercontkft-c.cegbongeszo.hu/
adatvédelmi tájékoztatójának elérhetősége : 3525 Miskolc,Kis-Hunyad utca 10

A munkaerő-kölcsönző holland cégekkel , mint adatfeldolgozókkal kapcsolatos információkról az ügyfél közvetlenül a megbízási szerződés megkötésekor kap részletes tájékoztatást .
Az adatfeldolgozók megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés a GDPR rendelet követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az adatfeldolgozóknak (munkaerő-kölcsönző holland cégeknek) eredményes kiközvetítés esetén – az érintett kifejezett hozzájárulásának hiányában – törölniük kell az érintettek személyes adatait .
Az adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben további adatfeldolgozókat nevezzen meg, melyről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor, jelen nyilatkozat módosításával ad tájékoztatást.

VIII. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelőt terheli az adatvédelmi incidens bejelentési kötelezettsége az adatvédelmi hatóság részére (GDPR 33. cikk) és az érintett tájékoztatása (GDPR 34. cikk ).

IX. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az adatkezelés időtartamán belül az érintettet/Önt megilleti:
az átlátható tájékoztatás (GDPR 12. cikk );
a hozzáférési jog ( GDPR15. cikk );
a helyesbítési jog (GDPR 16. cikk);
a törléshez való jog (GDPR 17. cikk ) ;
az adatkezelés korlátozásához való jog ( GDPR 18. cikk ),
az adathordozáshoz való jog ( GDPR 20.cikk),
a tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. § ).

X. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az érintett /Ön szerint az Adatkezelő /adatfeldolgozó megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárást kezdeményezhet (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., székhely : 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C ., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
A magyarországi felügyeleti hatóság : Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH);1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C ; email : ugyfelszolgalat [kukac] naih.hu
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.